Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej

 • Wizja i Misja Szkoły
 • Statut Szkoły
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły
 • Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • Regulamin Wycieczek Szkolnych
 • Regulamin Przerw Międzylekcyjnych
 • Wykaz podręczników
 • Umowa użyczenia bezpłatnych podręczników
 • Czas lekcji i przerw
 • Regulamin "Szczęśliwego numeru"
 • Regulamin "Regulamin korzystania z e-dziennika"

Szkoła Podstawowa w Krzywej©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox