e-dziennik

Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej

Możliwość użyczenia komputerów dla uczniów

W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość
Szkoła Podstawowa w Krzywej udostępni uczniom do bezpłatnego użytkowania szkolne laptopy
zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.


regulamin użyczenia szkolnych komputerów dla uczniów

wniosek o użyczenie komputera dla ucznia

umowa użyczenia
LEKCJE z TVP

O godzinie 8:00 będzie można obejrzeć lekcje na 4 kanałach:
TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia.
Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji.
Całość będzie można obejrzeć później na platformie
VOD.TVP.PL.Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

strony do wykorzystania dla uczniów w celu samoedukacji oraz wskazań nauczycieli:

epodręczniki - narzędzie edukacyjne, które oferuje uczniom gotowe materiały dydaktyczne

„Włącz Polskę!” - materiały edukacyjne dla dzieci w formie podręcznika internetowego

Portal lektury - pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania

Serwis Telewizji Polskiej - programy o charakterze edukacyjnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna - materiały pomocne w przygotowaniach do egzaminów

Lern English Kids - ćwiczenie gramatyczne, leksykalne, gry, filmiki i piosenki utrwalające słownictwo
Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa


- wersja PDF

Sposób postępowania gdy istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.


REKRUTACJA

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Krzywej.

zarządzenie, harmonogram (szkoła podstawowa) - wersja PDF

zarządzenie, harmonogram (oddział przedszkolny) - wersja PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nabór do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Krzywej

Nabór do przedszkola Szkoły Podstawowej w Krzywej


Informacja

w związku z wniesieniem w dniu 16.10.2019r. przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego petycji w sprawie: „możliwości wdrożenia w jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych”.

petycja - wersja PDF     odpowiedź na petycję - wersja PDF


„Szkoła do hymnu”

8 listopada punktualnie o godz. 11.11 cała społecznosć szkolna ubrana w narodowe barwy odśpiewała uroczyście cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
Facebook

Zapraszamy do przeglądania stron naszej szkoły na profilu Facebook - Szkoła Podstawowa w Krzywej.


Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020
w Gminie Sędziszów Małopolski


Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 września 2019r. w godzinach 7:30 - 15:30 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5. Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku! W roku szkolnym 2019/2020 wnioski można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę ( art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września 2019r. wykazując dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za sierpień 2019r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (...)

• Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

• Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

• Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sędziszów Małopolski

• studentom

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.scuw.sedziszow-mlp.pl, www.sedziszow-mlp.pl lub w sekretariatach szkół podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, w siedzibie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5.
       Szkoła Podstawowa w Krzywej ©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox