Certyfikat
„Zadowolony Konsument”


Szkoła Podstawowa w Krzywej

video 1 / video 2 / video 3 / video 4 / video 5 / on-line
Facebook

Zapraszamy do przeglądania stron naszej szkoły na profilu Facebook - Szkoła Podstawowa w Krzywej.


Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020
w Gminie Sędziszów Małopolski


Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 września 2019r. w godzinach 7:30 - 15:30 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5. Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku! W roku szkolnym 2019/2020 wnioski można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę ( art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września 2019r. wykazując dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za sierpień 2019r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (...)

• Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

• Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

• Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sędziszów Małopolski

• studentom

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.scuw.sedziszow-mlp.pl, www.sedziszow-mlp.pl lub w sekretariatach szkół podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, w siedzibie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5.
       Szkoła Podstawowa w Krzywej ©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox