Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej

RODO


Administrator danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Krzywej

Inspektor danych osobowych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: Krzywa 121, 39-120 Sędziszów Młp.;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod.szkolny@gmail.com, nr telefonu: (17)7454434


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej w Krzywej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
  w Krzywej.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa w Krzywej, 39-120 Sędziszów Młp., email: spkrzywa@wp.pl, tel. 786270978

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe
  z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
  w placówce.

 4. na podstawie art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.b i c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej (art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.b RODO),

  2. realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art.6 ust.1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  4. w innych przypadkach Pani/Pana/ Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą:

  1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące
   w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące
   i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;

  2. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina, Librus.
   W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska.
   W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

  3. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 6. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz
  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika
  z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).Szkoła Podstawowa w Krzywej©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox